มูลนิธิ พอ.สว. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


มูลนิธิ พอ.สว. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มูลนิธิ พอ.สว. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *