สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช


สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

VDOสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ เสด็จไปถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *